ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, който касае защитата на личните данни на физическите лица и свободното движение на тези данни, представяме Политиката за Поверителност и Защита на Личните Данни.
Настоящият документ представлява Политиката за поверителност и защита на личните данни (наричано "изявление за поверителност") на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД. Политиката се прилага при използване на уебсайта на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, а именно - https://parketsense.bg. Под използване се разбират случаите, при които всеки един потребител/ползвател/заявител и/или посетител, който е заредил посочената уебстраница в своя интернет браузър, включително – който се е регистрирал на посочения уебсайт, създавайки свое уникално потребителско име и парола и/или извършващ в нея кликване върху линкове, качване на съдържание, въвеждане на информация, разглеждане или други примерно изброени действия (т. нар.„браузване“).
С използването на уебсайта на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, Вие изразявате Вашето съгласие с условията, изложени в настоящата политика.
Ангажимент за поверителност
Тази политика за поверителност дава информация относно това как „ПАРКЕТСЕНС“ ООД събира информация от Вас чрез уебсайта си, а именно - https://parketsense.bg, или чрез други начини, ясно определени в политиката за поверителност, и как тази информация след това се използва. Предоставяйки ни своите лични данни, Вие се съгласявате да ни позволите да обработваме тези данни, както е описано в Политиката ни за защита на личните данни.
Въпроси, коментари, притеснения и друг тип комуникация, касаеща Политиката за защита на личните данни, както и конкретната обработка на такива данни на дадено физическо лице, могат да бъдат адресирани на официалната електронна поща на дружеството администратор – „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, а именно: office@parketsense.bg.
На същата може да бъде законово уреденото право на потребителя/ползвателя/посетителя за забравяне на личните му данни, след изрично отправено волеизявление до дружеството – администратор на уебсайта https://parketsense.bg.
Обхват
Настоящата политика за поверителност описва как „ПАРКЕТСЕНС“ ООД обработва личните данни, събрани при посещението ви на уебсайта на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД - https://parketsense.bg.
С използването на уебсайта на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, а именно - https://parketsense.bg, или със сключването на договор с „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, Вие се съгласявате с Общите условия, публикувани на посочения уебсайт, както и с настоящата Политика за защита на личните данни.
Събиране на лични данни:
Личните данни се събират от „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, при използване на уебсайта https://parketsense.bg. Под използване се разбират случаите, при които всеки един потребител/ползвател/заявител и/или посетител, който е заредил посочената уебстраница в своя интернет браузър, включително – който се е регистрирал на посочения уебсайт, създавайки свое уникално потребителско име и парола и/или извършващ в нея кликване върху линкове, качване на съдържание, въвеждане на информация, разглеждане или други примерно изброени действия (т. нар.„браузване“).
Уебсайтът на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД - https://parketsense.bg използва бисквитки, за да следи взаимодействието на потребителите/ползвателите/заявителите и/или посетителите на уебсайта с него, както и за насочване на рекламната си дейност. Използването на бисквитки се осъществява за подобряване на услугите, предоставяни от „ПАРКЕТСЕНС“ ООД и уебсайта на дружеството - https://parketsense.bg изцяло в съответствие със закона и Регламента за защита на личните данни от 2016г. на ЕС, като за целта Вие предоставяте изричното си съгласие, но това не е единственото основание за обработка (основанията са посочени в Регламента на ЕС за защита на личните данни от 2016г., като събирането и обработването им от страна на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД е изцяло съобразено с изискванията).
Личните Ви данни се събират и обработват при използването на уебсайта на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД - https://parketsense.bg. Под използване на уебсайта се разбира дефиницията, посочена по-горе в Политиката за защита на личните данни, като използвайки уебсайта, Вие давате изричното си съгласие с Общите условия, публикувани на същия, както и с настоящата Политика за защита на личните данни.
За целите на регистрацията при регистриране на уникално потребителско име и парола, е възможно да събираме и обработваме Ваши лични данни, свързани с името Ви, имейла Ви, телефонния номер и др. подобни, които технически е възможно да са необходими за целите на регистрацията и за нормалното и безпроблемно функциониране на уебсайта. При регистрация Вие давате изричното си съгласие за обработване на този тип данни, като лични данни от категорията на чувствителни лични данни по смисъла на дефиницията за това от Регламента от 2016г. на ЕС не се обработват. „ПАРКЕТСЕНС“ ООД може да използва предоставения от Вас имейл адрес, за да Ви изпраща информация и рекламни материали за свои продукти, услуги и стоки. Ако не желаете да получавате такава информация и рекламни материали можете да уведомите администратора на официално посочените за кореспонденция имейл, телефонен номер, или адрес (всички са изрично посочени в Общите условия, неразделна част от дейността на дружеството-администратор).
Споделяне на информация
„ПАРКЕТСЕНС“ ООД събира и обработва Вашите данни с цел изпълнение на законовите си задължения и упражняване на законовите си права, възникнали от посещението Ви на уебсайта на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД - https://parketsense.bg.
Данните се събират, използват, съхраняват и обработват изцяло според зададените критерии в Регламента за защита на личните данни на ЕС от 2016г., както и Закона за защита на личните данни, като едно от основанията за събирането, използването, съхранението и обработването им е именно законовото основание, залегнало в регламента, законите и подзаконовите нормативни актове в областта.
Цели и информиране:
„ПАРКЕТСЕНС“ ООД използва Вашите лични данни, за търговските си цели, изцяло в съответствие със законите и регламентите на ЕС, за обобщени статистически данни и изследвания, за рекламни кампании, касаещи услуги, продукти и стоки на дружеството – „ПАРКЕТСЕНС“ ООД и други дейности, подпомагащи търговската дейност на дружеството.
Право на избор:
„ПАРКЕТСЕНС“ ООД може да използва предоставения от Вас имейл адрес, за да Ви изпраща информация относно свои услуги, продукти и стоки, които „ПАРКЕТСЕНС“ ООД смята, че могат да представляват потребителски интерес за Вас. Ако не желаете да получавате такава информация от „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, може да уведомите дружеството писмено на официалния за целта имейл адрес.
Можете да поискате: - Вашите данни да не се използват за маркетингови цели; - „ПАРКЕТСЕНС“ ООД да коригира неточности в информацията Ви.
Също така може да изключите "бисквитки" в браузъра си, но ако го направите, може да не можете да използвате някои функции на уебсайта на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД - https://parketsense.bg.
Закони за защита на личните данни:
Вашите лични данни са защитени от законодателството на Европейския съюз (ЕС) за защита на данните и от националното законодателство в тази област. Този регламент – GDPR (РЗЛД от 2016г. на ЕС) урежда как се събират, обработват и съхраняват личните данни на гражданите на ЕС с цел защита на техните права и поверителност.
Основания за обработване и други основни моменти от Политиката за защита на личните данни:
„ПАРКЕТСЕНС“ ООД обработва Вашите лични данни на законово основание, както и на основание – Ваше съгласие за обработка на личните Ви данни, включително на основания, които вменяват у „ПАРКЕТСЕНС“ ООД задължение за обработка на личните Ви данни.
Личните данни, събрани и обработени от „ПАРКЕТСЕНС“ ООД се предоставят на трети лица само в изрично предвидените от закона случаи и хипотези позволяващи това – при изрично задължение на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД или при изрично право да го прави.
Личните данни се съхраняват съобразно законоустановените срокове.
Чувствителни лични данни:
Чувствителните лични данни включват информация за раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или други убеждения, членство в професионални съюзи, физическо или психическо здраве, сексуален живот или криминално досие. „ПАРКЕТСЕНС“ ООД не обработва чувствителни лични данни, освен ако специфична и изключителна ситуация не изисква това, като за целта това се случва индивидуално, изцяло в кореспонденция с действащото местно и европейско законодателство и единствено сред изричното съгласие на физическото лице, чиито данни се събират и обработват.
Събиране на информация по време на посещение на уебсайта:
При посещение на уебсайта на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, се събира автоматично определена информация за Вашето посещение, като интернет домейн и IP адрес, тип на интернет браузъра и операционна система, дата и час на посещението, ключовите думи за търсене, ако сте използвали търсачка и др. подобни, в зависимост от техническите особености на съответната браузинг сесия.
Тази информация се използва за управление на уебсайта, подобряване на услугите, продуктите и стоките на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, за статистически и рекламни/маркетинг цели.
Допълнителна информация:
1. Съгласие: Вашето съгласие ще бъде изисквано, преди Вашите лични данни да бъдат използвани за маркетингови цели или за обратна връзка от клиентите;
2. Защита на лични данни: Вашата лична информация се предоставя за отговор на Ваши запитвания или искания за информация. Организацията приема технически мерки за защита на Вашата информация, включително използването на сигурни сървъри.
3. Запазване на лични данни: Личните Ви данни се пазят толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са били събрани, както и в съответствие със законовите изисквания;
4. Бисквитки (Cookies): „ПАРКЕТСЕНС“ ООД използва бисквитки, за да подобри функционалността на уебсайта и да измерва интересите на потребителите. Можете да управлявате бисквитките в настройките на браузъра си.
5. Връзки към други уеб сайтове: „ПАРКЕТСЕНС“ ООД предупреждава, че не носи отговорност за политиката на поверителност на други уеб сайтове, към които може да има връзки на уебсайта си. Потребителите/ползвателите/заявителите и/или посетителите следва сами да проверяват политиката за поверителност на всеки уеб сайт, на който предоставят лична информация.
6. Политика относно деца: Уебсайтът на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД не е предназначен за деца под 16-годишна възраст, и информацията се съхранява в съответствие с това ограничение. Родителите следва да контролират онлайн активностите на своите деца.
Правата Ви като субекти на личните данни:
Правата Ви са изрично регламентирани и гарантирани от Регламента на ЕС за защита на личните данни от 2016г., Закон за защита на личните данни и другите действащи местни и европейски нормативни и подзаконови нормативни актове. Правата Ви включват, но не се изчерпват до: 1. Право на преносимост на данните; 2. Право на възражение при обработването на лични данни; 3. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което може да породи правни последици за субекта или да го засегне значителна степен; 4. Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени; 5. Право на изтриване на лични данни; 6. Право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, когато данните се обработват на основание предоставено от субекта на данните съгласие; 7. Право на получаване на информация, когато е била нарушена сигурността на личните данни на субекта; 8. Право на ограничаване на обработването на личните данни; 9. Право на коригиране на неточни лични данни; 10. Право на достъп до обработваните за него лични данни.

Надзорен орган:
Надзорният орган за защита на личните данни в Република България е Комисия за защита на личните данни.
Контакти на КЗЛД: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
Електронна поща:  kzld@cpdp.bg;
Интернет страница: www.cpdp.bg.
Контакти
Администраторът на уебсайта https://parketsense.bg е дружеството - „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) с ЕИК: 202154337, със седалище и адрес на управление: град София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, бул. „Александър Малинов“ №51А, офис №24Б, п.к. 1712. Адресът за на търговеца, администратор на сайта – „ПАРКЕТСЕНС“ ООД за контакт с потребителите е: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №77.
Официалният уебсайт (електронен адрес) на дружеството е: https://parketsense.bg
Официалният e-mail за контакт е: office@parketsense.bg
Телефон за контакт с потребителите е: 0878622623