ОБЩИ УСЛОВИЯ
(публикувани на 08.11.2023 г.)
1. Общи положения
Настоящите Общи условия за ползване на уебсайт: https://parketsense.bg (наричани по-долу „Общи условия”/”Общите условия”) уреждат отношенията и представляват споразумение между „ПАРКЕТСЕНС“ ООД с ЕИК: 202154337– в качеството му на администратор и оператор на интернет страницата, от една страна, и всеки един потребител/ползвател/заявител и/или посетител, който я е заредил в своя интернет браузър, включително – който се е регистрирал на посочения уебсайт, създавайки свое уникално потребителско име и парола и/или извършващ в нея кликване върху линкове, качване на съдържание, въвеждане на информация, разглеждане или други примерно изброени действия (т. нар.„браузване“), от друга страна.
Използването на предоставяните чрез уебсайт: https://parketsense.bg услуги е възможно само след приемането на настоящите Общи условия. Всяко едно действие на потребител/ползвател/заявител и/или посетител, след като интернет страницата на https://parketsense.bg е заредена в неговия браузър, представлява електронно изявление, с което той се съгласява с настоящите Общи условия и едновременно с това декларира, че има навършена 16-годишна възраст.
Потребител/Ползвател/Заявител и/или посетител, който не е съгласен с настоящите Общи условия или няма навършена 16-годишна възраст, не следва да използва уебсайт: https://parketsense.bg
„ПАРКЕТСЕНС“ ООД си запазва правото едностранно да променя тези Общи условия, за което дружеството не дължи уведомяване на потребителите/ползвателите/заявителите и/или посетителите. Всяка промяна или допълване на настоящите Общи условия, включително посочването на последната дата на тяхната актуализация, се публикуват на уебсайта на https://parketsense.bg
2. Информация за търговеца
„ПАРКЕТСЕНС“ ООД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) с ЕИК: 202154337, със седалище и адрес на управление: град София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, бул. „Александър Малинов“ №51А, офис №24Б, п.к. 1712.
Адресът за на търговеца, администратор на сайта – „ПАРКЕТСЕНС“ ООД за контакт с потребителите е: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №77.
Официалният уебсайт (електронен адрес) на дружеството е: https://parketsense.bg
Официалният e-mail за контакт е: office@parketsense.bg
Телефон за контакт с потребителите е: 0878622623
3. Предмет, права и задължения
„ПАРКЕТСЕНС“ ООД е търговец, чийто предмет на дейност включва внос и дистрибуция на естествен паркет, декинг, сайдинг, стенни облицовки и мебели.
„ПАРКЕТСЕНС“ ООД предоставя информация за своята дейност и реализира предлагане на същата, включително с рекламни материали и други незабранени от закона способи, както чрез своя официален уебсайт: https://parketsense.bg, така също и в на упоменатото място за контакт с търговеца, на адреса – седалище и адрес на управление, както и на други офисни местоположения, в случай че такива са разкрити или ще бъдат разкрити.
Услугите, които са описани на уебсайта - https://parketsense.bg, както и тези, които се предлагат на упоменатото място за контакт с търговеца, на адреса – седалище и адрес на управление, както и на други офисни местоположения, в случай че такива са разкрити или ще бъдат разкрити, се предоставят от дружеството – „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, посредством организация на труда (включваща трудови и граждански договори с контрагенти на търговеца – физически и юридически лица), която същият е сметнал за целесъобразна.
В случай, че някоя от услугите, публикувани на уебсайта на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, или поместени на упоменатото място за контакт с търговеца, на адреса – седалище и адрес на управление, както и на други офисни местоположения, в случай че такива са разкрити или ще бъдат разкрити, не се предлага директно от дружеството, последното има задължението изрично да отбележи това.
Всички материали, публикувани на уебсайта на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД са защитени от авторско право, право на интелектуална собственост и другите им сродни права.
Продуктите, услугите и стоките, които се предлагат или за в бъдеще могат да се предлагат на уебсайта на търговеца - https://parketsense.bg се заплащат според посоченото на уебсайта, или на упоменатото място за контакт с търговеца, на адреса – седалище и адрес на управление, както и на други офисни местоположения, в случай че такива са разкрити или ще бъдат разкрити. За всички услуги, „ПАРКЕТСЕНС“ ООД – като администратор и оператор на интернет страницата, чрез която се извършва тяхното предлагане, има задължението да посочи размера на цената, с уточнение дали е включен или не данък добавена стойност (ДДС), а в случай че услугата, стоката или продуктът не предполагат фиксирана цена, или такава не може да се фиксира изначално, то задължението на търговеца се свежда до конкретизиране или поставяне на параметри на цената, които могат да се определят, преди встъпване в договорни правоотношения с потребителя, така, че последният да е наясно с приблизителната стойност, която трябва да заплати.
Заплащането на съответната стока, услуга или продукт, се извършва по начините и сроковете указани там, се извършва чрез указаното на съответното място, на което търговецът предлага тази стока, услуга или продукт.
Уебсайтът на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД - https://parketsense.bgНЕ представлява електронен магазин и чрез него не се осъществяват поръчки, разплащания, продажби или други присъщи на електронен магазин действия.
„ПАРКЕТСЕНС“ ООД не носи отговорност ако достъпът до уебсайта https://parketsense.bg е временно недостъпен, когато това се дължи на причини, за които дружеството не отговаря, респективно се намира в състояние на обективна невъзможност да ги отстрани, в това число такива, свързани със забавяне или смущения, които са присъщи на функционирането на Интернет и World Wide Web, включително вируси, злонамерени атаки и други подобни.
4. Защита на личните данни
„ПАРКЕТСЕНС“ ООД е администратор на лични данни и в това си качество предприема мерки за защита на личните данни на потребителите/ползвателите/заявителите и/или посетителите на уебсайт https://parketsense.bg, включително и при физическа идентификация на свои клиенти, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.
„ПАРКЕТСЕНС“ ООД, чрез уебсайт https://parketsense.bg, както и на упоменатото място за контакт с търговеца, на адреса – седалище и адрес на управление, както и на други офисни местоположения, в случай че такива са разкрити или ще бъдат разкрити – чрез физическа идентификация на своите клиенти, може да събира и обработва лична информация като например: три имена, ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ, постоянен, настоящ адрес/седалище и адрес на управление, телефон, имейл, включително номер на банкова сметка (IBAN), номер на различни платежни инструменти (кредитни, дебитни карти и др.), информация за обслужваща Банка и др (последните не са за целите на онлайн разплащане посредством сайта, тъй като същият няма характер на електронен магазин, а визират случаи при картови разплащания във физическите обекти на търговеца, където се осъществява търговската му дейност).
Личните данни се събират, обработват и съхраняват при извършване на дейността на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, въз основа на изричното спазване на посочените европейски и национални нормативни актове, както и всички приложими в областта актове, включително приетата от дружеството Политика за защита на личните данни.
Потребителите/ползвателите/заявителите, чиито лични данни се събират, обработват и съхраняват, имат всички права по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да бъдат забравени въз основа на тяхно изрично искане, отправено по електронен път до „ПАРКЕТСЕНС“ ООД, на официалния имейл адрес: office@parketsense.bg.
„ПАРКЕТСЕНС“ ООД може да събира анонимно демографски данни като например град, години, пол, интереси и предпочитания. Информация за операционната система на потребител/ползвател/заявител и/или посетител на официалния уеб сайт на „ПАРКЕТСЕНС“ ООД: https://parketsense.bg, също може да бъде събирана като например: IP адрес, вид браузър, време на достъп, препращащ сайт и др. Тази информация се използва изключително и само за поддръжка на услугите, предоставяни от „ПАРКЕТСЕНС“ ООД и най-вече за тяхното оптимизиране и подобряване.
В случай на противоречие между настоящите Общи условия и постигнати уговорки в специален договор, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на целия договор.
За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на отношенията между търговец и потребител/ползвател/заявител и/или посетител, се прилагат законите на Република България и Европейското законодателство, релевантно към сферата.